Pozostałe usługi audytorskie

Doradztwo w zakresie uregulowań ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych (w tym dla potrzeb konsolidacji), zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

Badania planów połączenia, podziału i przekształcenia,

Badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych,

Sporządzanie niezależnych opinii dotyczących:

  • stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa,
  • oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.